Zažilet

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.zazilet.sk, ktorý prevádzkuje firma Airpal s.r.o. so sídlom na Cabanova 1127/9, Nitra 949 01, IČO: 44452195, DIČ: 2022713803 IČ DPH: SK2022713803, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre oddiel Sro, vložka číslo: 23321/N.

Kupujúci vyplnením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru (služieb), zverejnené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre obidve strany záväzné.

Zmluvné strany:

Predávajúci: Airpal s.r.o. 
Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba
Obdarovaný: Osoba, ktorá môže čerpať objednané služby na základe darovanej darčekovej poukážky kupujúcim

Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je sprostredkovanie realizácie objednaných služieb ponúkaných prostredníctvom internetového obchodu www.zazilet.sk

Kupujúci môže zakúpenú darčekovú poukážku darovať obdarovanému. V tom prípade kupujúci stráca nárok na čerpanie objednanej aktivity a tento nárok prechádza na obdarovaného. V prípade ukončenia prevádzkovania zakúpenej služby má zákazník nárok na vrátenie plnej sumy, prípade možnosť výmeny za akúkoľvek inú služby v hodnote zakúpenej služby.

Objednanie zážitku

Objednať zážitkový let môžete nasledovne:

 • Prostredníctvom objednávkového formulára na zazilet.sk
 • Elektronickou poštou na adrese zazilet.sk(at)gmail.com
 • Telefonicky na telefónnom čísle + 421 910 962 007

Potvrdenie objednávky
Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s Obchodnými podmienkami. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu obratom e-mailom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene objednaných služieb, ktoré sprostredkuje firma Airpal s.r.o. a ktoré budú poskytnuté príjemcovi služby (kupujúci alebo obdarovaný). Táto cena je uvedená na www.zazilet.sk, oznámená telefonicky pri telefonickej objednávke alebo emailom pri emailovej komunikácii, pričom platí cena uvedená v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Cena je uvedená vrátane DPH.

Kupujúci uhradí zakúpený zážitkový let prevodom na účet: účet 4007062691/7500, SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK26 7500 0000 0040 0706 2691, variabilný symbol: číslo predfaktúry

Zaslanie darčekového poukazu

Po obdržaní platby Vám na uvedenú emailovú adresu bude zaslaný darčekový poukaz vystavený na meno kupujúceho alebo obdarovanej osoby (podľa dohody). Doba platnosti poukazu je 9 mesiacov. Darčekový poukaz oprávňuje kupujúceho alebo obdarovanú osobu čerpať objednaný zážitok.

Rezervácia termínu

Rezervácia termínu a miesta konkrétnej aktivity musí byť dohodnutá s firmou Airpal s.r.o. v dostatočnom predstihu pred ukončením dátumu platnosti darčekového poukazu. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné zaručiť poskytnutie objednaného zážitku.

Storno objednávky

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy

 • Podľa Zákona 102/2014 bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa obdržania darčekového poukazu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu AIRPAL, s.r.o. , Cabanova 9, 949 01 Nitra, email: zazilet.sk(at)gmail.com . Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám potvrdíme na trvanlivom nosiči napríklad e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátene bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom , aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Príjemca služby môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia povinností spoločnosti Airpal s.r.o.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy

 • V prípade vypršania platnosti darčekového poukazu, a to bez náhrady škody pre kupujúceho.
 • V prípade zrušenia alebo neposkytnutia služieb poskytovaných externými dodávateľmi, a to s plnou peňažnou náhradou pre kupujúceho alebo nepeňažnou náhradou v podobe inej aktivity v hodnote pôvodnej dohodnutej služby. 
 • Z dôvodu porušenia povinností kupujúceho, a to bez náhrady škody.
 • Bez udania dôvodu, a to s plnou peňažnou náhradou pre kupujúceho.
Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať druh a množstvo a tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Dodať darčekovú poukážku oprávňujúcu zákazníkovi čerpať druh a množstvo služieb v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Zabezpečiť realizáciu druhu a množstva služieb zákazníkovi na základe preukázania sa darčekovou poukážkou.
Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Zaplatiť za služby, resp. tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
 • Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí s Obchodnými podmienkami, tým sa zmluvný vzťah stála právoplatným

Foto L-29 Delfín

Užitočné info

Máte otázku?

Tel: 0910 962 007
Email: zazilet.sk(at)gmail.com

Spokojnosť zákazníka

Naším cieľom je ponúknuť zákazníkovi nevšedný zážitok vo forme lietania za adekvátnu cenu.

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá.

~ Zazilet.sk